Program

RESPONSIBLE CARE

26. september 2017

9.00 - 19. 00 hod.

Hlavné témy programu:

 • RESPONSIBLE CARE
 • BASF a bezpečný manažment prevádzky
 • Príprava nového BREF : Úprava odpadových plynov v chemickom priemysle
 • Životné prostredie bez toxínov - nontoxic environment
 • Európska agentúra pre bezpečnosť na pracovisku a jej aktivity
 • Karcinogény na pracovisku - nová kampaň EU OSHA
 • Zákon o odpadoch
 • Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
 • Preprava chemických látok a podpora multimodality

Prednášajúci:

 • Európska Komisia
 • Cefic

 • Ministerstvo životného prostredia SR

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • Národný inšpektorát práce

 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

 • Svaz chemického průmyslu ČR


BEZPEČNÝ MANAŽMENT CHEMICKÝCH LÁTOK

27. september 2017 9,00-18,30 hod.

28. september 2017 9,00-13,00 hod.

Hlavné témy programu:

 • REACH - požiadavky na testovanie, získavanie údajov
 • Alternatívy testovania
 • Testovancie laboratóriá

 • REACH 2018 - čo potom

 • Ako registrovať po ukončení prechodných období

 • Biocídy
 • Endokrinné disruptory
 • Národné toxikologické informačné centrum
 • Toxikologické informačné centrá - novinky 2017

Prednášajúci:

 • Európska Komisia
 • ECHA (Európska Chemická Agentúra)
 • CCHLP (Centrum pre chemické látky a prípravky SR)
 • NTIC (Národné toxikologické informačné centrum)
 • ScienceINDUSTRIES Switzerland
 • ZCHFP SR
 • EUROLEG
PREZENTÁCIA FIRMY

26.-28. september 2017